ĆWICZENIA POWIATOWE „LAS 2019″

31 maja 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, Obręb Świętno, Leśnictwo  Polanica odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia pod kryptonimem „LAS 2019”. Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wolsztynie oraz przy współpracy i ogromnym wsparciu Nadleśnictwa Sława Śląska
i Leśnictwa Polanica.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wschowskiego i wolsztyńskiego podczas zdarzeń na obszarach leśnych w strefie przygranicznej w ramach obszarów chronionych pomiędzy powiatami i jednocześnie województwami.

Określone cele szczegółowe polegały na:
• Ocenie poprawności przyjętych rozwiązań w dokumentacji planistycznej obszarów leśnych „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu Nadleśnictwa Sława Śląska”: sprawdzenie dojazdów i oznakowania dróg pożarowych, oznakowanie punktów czerpania wody, sprawdzenie funkcjonowanie dostrzegalni ppoż.
• Sprawdzeniu możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń. Utworzenie sztabu wraz z uruchomieniem rozbudowanej łączności radiowej.
• Sprawdzeniu dzielenia terenu akcji na odcinki bojowe wraz z utworzeniem punktu przyjęcia sił i środków oraz punktem czerpania wody.
• Rozpoznaniu i przygotowaniu zaopatrzenia wodnego – lokalizacji zbiorników ppoż., naturalnych, sztucznych zbiorników i cieków wodnych wraz
z dostarczeniem wody (przetłaczanie, przepompowywanie, dowożenie) na teren pożaru oraz budowa magistrali wodnej.

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń spotkali się w wyznaczonym rejonie koncentracji na terenie Leśnictwa Polanica przy wigwamie Koła Łowieckiego „Ryś”. Na wstępie przeprowadzono instruktaż BHP dla uczestników ćwiczeń, a następnie przedstawiono planowane założenia taktyczne dla uczestników ćwiczeń / warsztatów.

Do udziału w ćwiczeniach zostały wyznaczone również siły i środki z terenu powiatu wschowskiego (KP i JRG PSP Wschowa, OSP Krzepielów, OSP Sława, OSP Wyszanów, OSP Stare Strącze), z terenu powiatu wolsztyńskiego (KP i JRG PSP Wolsztyn, OSP Kaszczor, OSP Kębłowo i OSP Świętno) oraz Nadleśnictwa Sława Śląska i Leśnictwa Polanica.

Na miejscu ćwiczeń powołano sztab spośród kierownictwa i wyznaczonych funkcyjnych z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie oraz Nadleśnictwa Sława Śląska i Leśnictwa Polanica. Celem sztabu była organizacja działań ratowniczo-gaśniczych oraz wspomaganie pracy KDR. Szefem sztabu został bryg. Krzysztof Piasecki – Komendant Powiatowy PSP we Wschowie.

Wszystkim zaangażowanym w ćwiczenia serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania dla Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska wraz z podległymi pracownikami oraz Pana Leśniczego i Pana Podleśniczego Leśnictwa Polanica za pomoc w organizacji ćwiczeń „LAS 2019” oraz przygotowanie posiłku regeneracyjnego.