Klauzule nformacyjne

Klauzula informacyjna w związku z obsługą zdarzenia alarmowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie (67-400 Wschowa,
ul. Kazimierza Wielkiego 6, tel. 65 540 24 94 21, fax 65 540 10 48,
sekretariat@straz-wschowa.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 64,
tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90, inspektor.rodo@straz.gorzow.pl ).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO —
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem obiektów KP PSP we Wschowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informuję, że:
1. Informujemy, że w obiektach Komendy Powiatowej PSP we Wschowie i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń
w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez KP PSP we Wschowie.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1182) o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 2221 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018, poz. 917,1000,1076).
3. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie (67-400 Wschowa,
ul. Kazimierza Wielkiego 6, tel. 65 540 24 94 21, fax 65 540 10 48,
sekretariat@straz-wschowa.pl).
4. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych pod nr telefonu 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
5. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pan(i) zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania Pana(i) danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie, a także oświadcza, że zapoznał(a) się
z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
6. Udostępnienie danych możliwe jest jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych. Komenda Powiatowa PSP we Wschowie nie planuje przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
7. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 90 dni od momentu zapisu.
8. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ochrony danych osobowych dla pracowników KP PSP we Wschowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie (67-400 Wschowa,
ul. Kazimierza Wielkiego 6, tel. 65 540 24 94 21, fax 65 540 10 48,
sekretariat@straz-wschowa.pl).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 64,
tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90, inspektor.rodo@straz.gorzow.pl ).
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/mianowania.
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: MSWiA, KG PSP, Starostwo Powiatowe
we Wschowie, Lubuski Urząd Wojewódzki, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wskazany przez Pana(Panią) bank, urzędy pocztowe, instytucje szkoleniowe, placówki zdrowia, sądy, organy kontroli, firmy ubezpieczeniowe.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.